"Ağrım olsa bağıramam, aslan görsem kaçamam, kuyruğu ne de tatlı dersiniz ama avcı vurunca afiyetle yersiniz, çok da üşüdüm, kürkümü geri verseniz.. Tavşanım ben, keşke dostum olsan sen.." (Tawşi)

29 Mart 2012 Perşembe

EN ESKİ TAVŞAN FOSİLİ

                      Berlin Doğa Bilimleri Müzesi araştırmacılarından Robert Asher ve ekibince Moğolistan’da ele geçirilen Gomphos elkema olarak isimlendirilen fosil, eski bir tavşan türüne aittir ve yaşı 55 milyon yıl olarak tahmin ediliyor. Tavşan fosili, günümüz tavşanlarına oranla birtakım farklılıklar ortaya koymaktadır. Örneğin daha küçük kulaklara ve sincaplardaki gibi sivri azı dişlerine sahiptir. Ancak günümüz tavşanlarında olduğu gibi uzun arka bacaklara ve ön ayaklara oranla daha iri arka ayaklara sahiptir. Bilinen en eski tavşan olarak kaydedilen fosille ilgili Geo Dergisi'nde  şu sözlere yer verilmiştir:

“Tavşanların atalarına ait olan bu iskelet, bilinenlerden 20 milyon yıl daha eski ve memeli hayvanların gelişimini, dinozorların ortadan kalktığı döneme dek bağlayabildiği için de bilim adamlarını heyecanlandırdı.”

                      Geo dergisi bilindiği gibi evrimci bir yayındır. Buna göre “Memeli hayvanların gelişimi” ifadesiyle memelierin sözde evrimsel bir gelişim sürecinde başka canlı gruplarından ortaya çıktığı iddiasına atıfta bulunulduğu anlaşılmaktadır. Geo, söz konusu son fosilin iddia edilen süreci aydınlatacağının umulduğunu belirtmekle, Gomphos elkema’yı önceden benimsediği bir hayali evrimsel senaryoya oturtmaya çalışmaktadır. Ancak ne var ki böyle bir çaba boşunadır. Çünkü temel alınan senaryo, yani memelilerin evrimsel gelişimi iddiası, paleontolojinin gerçekleri karşısında bir hayalden ibarettir. Memelilerin tüm grupları, diğer tüm canlı gruplarında olduğu gibi, fosil kayıtlarında karakteristik özellikleri tam oluşmuş şekilde, kusursuz yapılarıyla ve aniden ortaya çıkmışlardır. Memeliler ve evrimsel ataları olduğu öne sürülen sürüngenler arasında, zaman faktörü ve anatomik kriterler açısından sürekli gelişim kaydeden fosil serileri yoktur. Bu sebeple ünlü paleontolog ve önde gelen evrimci George Gaylord Simpson şu itirafı yapmak zorunda kalmıştır:

"Bu, memelilerin 32 ayrı takımının hepsi için geçerlidir... Her takımın bilinen en eski ve en ilkel üyesi, bu takıma ait temel karakterlerin hepsine zaten sahiptir ve hiçbir durumda bir takımdan bir diğerine doğru ilerleyen devamlı bir gelişim bilinmemektedir. Çoğu örnekte farklılık o kadar keskin ve boşluk o kadar büyüktür ki, tüm bir takımın kökeni spekülatif ve son derece tartışmalıdır... Ara formların bu sistemli yokluğu, sadece memelilere has değildir ve paleontologların uzun zamandır fark ettiği gibi neredeyse evrensel bir olgudur. Bu olgu, omurgalı ya da omurgasız neredeyse tüm hayvan sınıfları ve tüm takımlar için geçerlidir. Açıkçası aynı olgu, bitkilerin farklı kategorileri için de söz konusudur." (George G., Simpson, "Tempo and Mode in Evolution", Columbia University Press, New York, 1944, s. 105, 107)

                        Görüldüğü gibi Geo dergisinin son fosil bulgusu vesilesiyle gündeme getirdiği memelilerin gelişimi iddiası, hiçbir fosil kaydı bulunmayan, sadece evrim teorisine dogmatik bağlılıktan ötürü savunulan bir kurgudan ibarettir. Dergi yetkililerine, memelilerin evrimi senaryosunun tamamen kanıtlardan yoksun olduğu gerçeğini, satır aralarına serpiştirilen evrim hikayeleriyle örtbas etmeye son vermelerini tavsiye ediyoruz. Memeliler başka canlı gruplarından tesadüfler ve kör doğa olaylarıyla evrimleşmemiş, Allah'ın “Ol” emriyle yaratılarak ortaya çıkmışlardır.

İspanya'da bulunan bir tavşan fosili Nuralagus Rex Compared ise gelmiş geçmiş en büyük tavşan türüne aittir.

(Berlin Museum of Natural Sciences researcher Robert Asher and his team called the fossils in Mongolia elkema Gomphos seized, the former belongs to the species and age of a rabbit is estimated at 55 million years. Rabbit fossil reveals some differences compared to today's rabbits. For example, smaller ears and sharp molar teeth, as has sincaplardaki. However, as long as today's rabbits than the rear legs and front legs have big rear feet. Journal of Geo about the fossils of the oldest known recorded as rabbits are given in the following words:"This skeleton belonging to ancestors of rabbits, the development of known mammals 20 million years old and, until the period of the dinosaurs disappeared for bağlayabildiği scientists excited."
Geo magazine is a publication as it is known evolutionist. Accordingly, "the development of mammals," a statement memelierin other living groups emerged in the process of evolutionary development is understood that the claim referred to. Geo, umulduğunu illuminate the process of the last alleged to state fossil, an imaginary evolutionary scenario embraced Gomphos elkema'yı to fix the works in advance. However, in vain, however, such an effort. Because the underlying scenario, ie the claim that evolutionary development of mammals, more than a dream in the face of the facts of paleontology. All groups of mammals, as well as all other living groups in the fossil record fully formed characteristics of the flawless structures, and suddenly appeared. Alleged to be ancestors of mammals and reptiles, the time factor and not the anatomic series of fossil record of continuous improvement in terms of criteria.
For this reason, leading the famous paleontologist and evolutionist George Gaylord Simpson was forced to make the following confession:

"This is two orders of mammals are applicable to all 32 ... the oldest and most primitive known member of each team, this team has the basic characters, and in no case is already moving towards one another in a continuous improvement team is unknown. In most cases, so sharp and the gap is so large that, the origin of all the speculative and highly controversial ... This regular absence of transitional forms, not just unique to mammals and an almost universal phenomenon, such as long been noted by paleontologists. this case, almost vertebrate or invertebrate and applies to all teams in all classes of animals. Obviously, the same phenomenon is also observed for different categories of plants. "
(George G., Simpson, "Tempo and Mode in Evolution", Columbia University Press, New York, 1944, p. 105, 107)

                       
As we have seen the development of Geo magazine's recent claim that the fossil evidence of mammals brought about by the occasion, there is no fossil record lacks only the theory of evolution is supported out of the dogmatic commitment consists of a fiction. Journal authorities, the fact that mammalian evolution scenario is completely devoid of evidence that, interspersed between the lines of evolution, we recommend put an end to cover up stories. Blind chance and natural phenomena other living groups of mammals did not evolve, God's "Be" is created by order emerged.


                          Compared Rex fossil of a rabbit in Spain Nuralagus belongs to the history of the world's largest rabbit.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.